Siêng năng khai thác tại SaleReal Team là cơ hội

Siêng năng khai thác tại SaleReal Team là cơ hội

Thông tin đËa th¿ căn hÙ Ascent Garden Home

Ascent Garden Home là dñ án mà nhóm chuyên gia SaleReal đánh giá là ra tham kh£o nh¥t Qu­n 7 vào thÝi điÃm hiÇn t¡i bßi không Các có quy mô lÛn mà còn sß hïu đưãc cho mình Các điÃm NÕi trÙi s½ khi¿n cho Quý khách c£m th¥y đ·c biÇt thích thú. đëng c§n ng«u th¿ mà dñ án đưãc Nhïng chuyên gia BDS đánh giá cao.

nhiên vË trí dñ án Ascent Garden Home t¡i đâu? kh£ năng đi đ¿n të dñ án l¡i Các khu vñc g§n kÁ hay không? đÙi nhóm chuyên trang duankhunam s½ c¥p đ¿n mÙt vài thông tin nh±m Quý khách hàng có thà hiÃu rõ trên vÁ vË trí chung cư Qu­n 7.

Thông tin đËa th¿ chung cư Ascent Garden Home

tÍa l¡c trên khu đ¥t rÙng m¡nh VÛi diÇn tích 10.425 m2, thuÙc phưÝng Tân Thu­n Đông, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh.

an cư ß Ascent Garden Home Qu­n 7, Khách hàng s½ tr£i nghiÇm đưãc càng thà g¯n k¿t giao thông cñc kó linh ho¡t, đây là mÙt trong Các nhân tÑ quan trÍng nh±m quy¿t đËnh có ra chÍn lña càng dñ án gì làm nơi sÑng hay không.

Quý khách chÉ ĐÑi vÛi 15 phút là đã t¡o thà đ¿n đưãc ngay trung tâm Qu­n mÙt là càng nơi vô cùng cùng s§m u¥t, cũng như có méc an cư cao nh¥t ß thành phÑ HÓ Chí Minh là nơi t­p trung khá các cơ sß v­t ch¥t cao c¥p, h§u như nh¯c tÛi khu vñc này ai ai cũng s½ nghĩ l¡i là đËa điÃm vui chơi hàng đ§u.

Hay të chung cư Ti¿n Phát Qu­n 7 đ¿n Các khu vñc đô thË lÛn m¡nh ß Qu­n 2: Nam R¡ch Chi¿c, Th¡nh h£o Lãi, an Phú an Khánh, thu hút là khu vñc đô thË Thç Thiêm chÉ trong vòng vài 5 đ¿n s½ là điÃm đ·c biÇt xây ĐÑi vÛi nhïng dñ án đưãc xu¥t hiÇn cũng như Các tiÇn ích cao c¥p cũng s½ hiÇn diÇn lúc chÉ ĐÑi vÛi 10 - 15 phút là đã có thà ti¿p c­n.

lý thú, chÉ ĐÑi vÛi 5 phút là đã tÛi đưãc ngay khu vñc đô thË Phú mù Hưng Qu­n 7, cũng là khu s§m u¥t đëng hÁ kém c¡nh Qu­n 1, đây là điÃm t­p trung cça khá các dñ án đ³ng c¥p cũng như tiÇn nghi. ĐÑi vÛi Nhïng tiÇn nghi Vưãt b­c như trung tâm kinh doanh ViVo City, Crescent Mall, Lotte Mart,... S½ phåc vå cho v¥n đÁ vui chơi gi£i trí, mua s¯m cça Quý khách hàng trß nên cao c¥p.

Hay Khách hàng có con em trong đÙ tuÕi đi hÍc t¡o thà gíi tÛi trưÝng quÑc tiÅn Nh­t B£n, Hàn QuÑc, đ¡i hÍc Rmit, đ¡i hÍc Tôn Đéc Th¯ng,... Và Các bÇnh viÇn Tim Tâm Đéc, bÇnh viÇn FV s½ phåc vå cho nhu c§u chăm sóc, khám séc khÏe ĐÑi vÛi trang thi¿t bË tiên ti¿n.

cư dân ß chung cư Ascent Garden Home có đưãc kh£ năng này cũng chánh do tÍa l¡c trong khu t¡o Cơ sß h¡ t§ng giao thông xây dñng VÛi nhiÁu tuy¿n đưÝng như: NguyÅn Hïu ThÍ, NguyÅn Văn Linh, Nhơn Đéc - PhưÛc LÙc, cao tÑc B¿n Léc - Long thành,...

không Các v­y vË th¿ cça Ascent Garden Home còn tÍa l¡c giáp ĐÑi vÛi sông C£ G¥m, VÛi ưu th¿ này đÙi ngũ chuyên gia duankhunam đnáh bÝ b¿n s½ mang l¡i cho dân cư Các làn gió thoáng đãng, Giúp t­n hưßng càng đÝi an cư trong sÑ lành, tách biÇt hoàn toàn VÛi Nhïng ti¿ng Ón, khói båi nơi ngoài đưÝng phÑ. Khi¿n séc khÏe cça dân cư đưãc b£o đ£m càng cái tÑt nh¥t, nh­n đưãc cuÙc sinh sÑng s£ng khoái và dÅ chËu.

hơn đây là bài vi¿t đưãc chuyên gia SaleReal chia s» vÁ vË th¿ tÍa l¡c cça Ascent Garden Home Qu­n 7, bài vi¿t s½ Khi¿n Khách hàng có cách nhìn TÕng quát và hình dung rõ nét hơn vÁ đËa th¿ cça dñ án. VÛi Nhïng phương pháp k¿t nÑi giao thông s½ Khi¿n Khách hàng tham kh£o xem t¡o thñc sñ thích hãp VÛi duankhunam nhu c§u cça c£ nhà cũng như b£n thân mình hay không.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""